Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów elektronicznego serwisu zamówień sklepu Dunder.store

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); dalej jako: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000946365, zwana dalej Administratorem, adres e-mail: info@dunder.store.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a także na podstawie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i Pani/Pana zgoda.
3. Może Pani/Pan wyrazić także osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
4. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, przez okres obowiązywania zgody do czasu jej cofnięcia oraz przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, wygaśnięcia uprawnień z rękojmi, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji podatkowej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 wyżej.
8. Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem.