Regulamin elektronicznego serwisu zamówień sklepu Dunder.store

Właściciel:

DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000946365, NIP: 5862376326, adres e-mail: info@dunder.store.

§ 1.

1) elektroniczny serwis zamówień – elektroniczna platforma do składania Zamówień w Sklepie, prowadzona pod adresem: www.dunder.store, której operatorem jest nazwa.pl .
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznego serwisu zamówień;
3) Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu lub dokonania zapłaty na podstawie Umowy sprzedaży;
4) Regulamin – przedmiotowy regulamin zawierający zasady korzystania z elektronicznego serwisu zamówień sklepu Dunder.store. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344);
5) Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży mieszczący się w Gdyni, ul. Portowa 5/6, 81-350 Gdynia , prowadzony przez DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia, KRS: 0000946365, NIP: 5862376326, w którym możliwe jest dokonywanie Zamówień przy wykorzystaniu elektronicznego serwisu zamówień, umieszczonego pod adresem: www.dunder.store ;
6) Towar/Towary – produkty prezentowane w elektronicznym serwisie zamówień, które mogą być zakupione w Sklepie;
7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w zawarta pomiędzy DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni a Klientem, realizowana i wykonywana w Sklepie (Gdynia, ul. Portowa 5/6).
8) Zamówienie – oświadczenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające rodzaj i ilość Towaru oraz inne dane niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego serwisu zamówień, dostępnego pod adresem www.dunder.store.
2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej elektronicznego serwisu zamówień, pobrać go i sporządzić wydruk.
3. Regulamin określa w szczególności:
1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w elektronicznym serwisie zamówień;
2) warunki i zasady rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie przy wykorzystaniu elektronicznego serwisu zamówień;
3) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie przy wykorzystaniu elektronicznego serwisu zamówień;;
4) zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy wykorzystaniu elektronicznego serwisu zamówień, w tym zasady odbioru Towaru w Sklepie.
4. Korzystanie z elektronicznego serwisu zamówień jest możliwe w przypadku spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
1) Firefox w wersji 43 i wyższych,
2) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych,
3) Safari w wersji 4 i wyższych,
4) Chrome w wersji 49 i wyższych,
5) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych,
6) Opera w wersji 36 i wyższych,
7) przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików Cookie.
5. Korzystanie z elektronicznego serwisu zamówień wymaga dostępu do komputera lub innego urządzenia elektronicznego (np. telefon, tablet, etc.), z dostępem do Internetu.
6. Elektroniczny serwis zamówień przedstawia informację o Towarach (napojach alkoholowych, napojach bezalkoholowych oraz o akcesoriach).
7. Informacje o Towarach zawarte w elektronicznym serwisie zamówień, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. Umowa sprzedaży Towaru jest zawierana i realizowana wyłącznie w Sklepie.
7. W Sklepie nie dokonuje się sprzedaży na rzecz osób, które nie ukończyły 18 lat, osób których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

§ 3.

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z elektronicznego serwisu zamówień jest rejestracja w tym serwisie.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracji, udostępnionego w elektronicznym serwisie zamówień.
3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do korzystania z elektronicznego serwisu zamówień. Dokonując rejestracji Klient upoważnia DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni do przetwarzania jego danych osobowych.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w elektronicznym serwisie zamówień, DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1) korzystania z elektronicznego serwisu zamówień w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu;
2) korzystania z elektronicznego serwisu zamówień w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
3) korzystania z elektronicznego serwisu zamówień w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;
4) korzystania z treści zamieszczonych w elektronicznym serwisie zamówień wyłącznie dla własnego użytku;
5) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści propagujących przemoc, etc.
6. DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni jest uprawniona do wyłączenia dostępu Klienta do elektronicznego serwisu zamówień lub ograniczenia dostępu Klienta do elektronicznego serwisu zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym w przypadku:
1) nieukończenia przez Klienta 18 roku życia;
2) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa i dobra osobiste innych osób;
3) zachowań Klienta, które zostaną uznane przez DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni za zachowania niezgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, lub godzących w dobre imię DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
7. Przywrócenie dostępu do elektronicznego serwisu zamówień, w przypadku Klientów, o których mowa w ust. 6, wymaga uprzedniej zgody DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni.

§ 4.

1. Zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem elektronicznego serwisu zamówień wymaga uruchomienia strony internetowej www.dunder.store na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym Klienta, dokonania wyboru Towaru oraz dodania go do koszyka, podjęcia innych czynności technicznych na podstawie komunikatów serwisu, uruchomienia funkcji „Zamawiam” stanowiącej wirtualny przycisk.
2. Do momentu uruchomienia funkcji „Zamawiam” istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru.
3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, w elektronicznym serwisie zamówień wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, zawierające w szczególności: przedmiot Zamówienia, cenę jednostkową oraz cenę łączną Towarów, w tym ewentualne wynagrodzenie Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, dodatkowe koszty, metodę płatności, czas i sposób działania Pełnomocnika.
4. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, uruchomienie funkcji „Zamawiam”, wybór metody płatności oraz dokonanie płatności.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Zamówienia do realizacji.
8. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Gdyni, ul. Portowa 5/6, 81-350 .
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5.

1. Wydanie Towaru Klientowi następuje wyłącznie w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Gdyni, ul. Portowa 5/6, 81-350 Gdynia .
2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany Pełnomocnikowi Klienta (Kurierowi) w miejscu wskazanym w ust. 1. W tym celu Klient winien udzielić Pełnomocnikowi stosownego pełnomocnictwa. Jednocześnie Klient upoważnia DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru. Klient upoważnia także DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni do przekazania Pełnomocnikowi danych osobowych Klienta oraz przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika. Pełnomocnik odbierający Towar musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat), a jego zachowanie nie może wskazywać, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości.
3. Pełnomocnik Klienta/ Kurier jest zobowiązany dokonać weryfikacji wieku oraz stanu trzeźwości Klienta przy wydaniu Towaru.
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.

§ 6.

1. Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług ze wskazaniem stawki podatku, cła oraz wszelkie inne opłaty.
2. Cena za Towar jest uiszczana w jeden z następujących sposobów:
1) przelewem na numer konta bankowego 72 1090 1098 0000 0001 5308 4649
2) płatnością w systemie PayU Polska,
3) kartą płatniczą w systemie MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi po odesłaniu na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar,
4) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

§ 7.

1. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@dunder.store. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży może także polegać na wypełnieniu wzoru formularza zamieszczonego w elektronicznym serwisie zamówień (forma ta nie jest obowiązkowa). W tym przypadku DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail.
4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot ceny nie może nastąpić wcześniej niż przed zwrotem przez Klienta Towaru na rzecz DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
5. Zwrot Towaru jest dopuszczalny tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienaruszonych butelek i banderol).
6. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu ceny, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towar powinien zostać niezwłocznie zwrócony na adres: DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia , a w każdym razie nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8.

1. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: info@dunder.store. DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2. Dunder spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.
3. Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu elektronicznego serwisu zamówień.
4. DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdynia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania elektronicznego serwisu zamówień, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
5. DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.
6. W przypadku Umów sprzedaży zawartych z Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z tytułu rękojmi jest wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9.

1. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umów sprzedaży – zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu:
1) Wzór formularza odstąpienia od umowy
2) Polityka ochrony danych osobowych
3) Polityka plików Cookies