Polityka ochrony danych osobowych

1. Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
2. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Spółki zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest: DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia , wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000946365. NIP: 5862376326
4. Spółka zbiera następujące dane osobowe Klientów:
1) imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, informacja o pełnoletniości, imię i nazwisko pełnomocnika – podczas składania zamówienia Klient będzie proszony o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej Umowy sprzedaży, w tym kontaktu z Klientem;
2) adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
3) Cookies – elektroniczny serwis zamówień wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów. Klient może wyrazić zgodę na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane w celu umożliwienia dalszego korzystania z elektronicznego serwisu zamówień bez konieczności ponownego podawana danych. Dane te będą niedostępne dla podmiotów prowadzących inne witryny internetowe (z wyjątkiem reklamodawców współpracujących z operatorem serwisu oraz jego partnerów). W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na personalizowanie serwisu, należy wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
5. Podanie danych wymienionych w ust. 4, następuje w poniższych przypadkach:
1) zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego serwisu zamówień, bez logowania Klienta do serwisu. Po wykonaniu Umowy sprzedaży Dane Klienta, pozwalające na jego identyfikację, zostają niezwłocznie usunięte bazy danych. Przechowywane będą dane zawarte w dokumentach sprzedaży (paragon, faktura VAT) w celach fiskalnych;
2) rejestracji w bazie Klientów. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane te są przechowywane w celu ułatwienia Klientom dokonywania kolejnych Zamówień za pośrednictwem elektronicznego serwisu zamówień;
3) wyrażenia przez Klienta zgody na bycie informowanym o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych w formie newslettera. Przystąpienie do subskrypcji newslettera jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać cofnięte. Podczas składania Zamówienia Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy i może zostać cofnięta w każdej chwili.
6. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać elektronicznego serwisu zamówień i udostępniać informacje o sobie.
7. Administrator nie przechowuje danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych.
8. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) każdy Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@dunder.store lub w formie przesyłki listownej na adres: DUNDER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Portowa 5/1, 81-350 Gdynia.
9. Integralną częścią niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest klauzula informacyjna dostępna w elektronicznym serwisie zamówień.